TENIS PRAHA, z.s./www.tenispraha.com

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Úvodní strana Zásady zpracování osobní dat

Zásady zpracování osobní údajů

Tyto zásady vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností Tenis Praha, z.s., IČ: 270 426 77, se sídlem Suchý vršek 2109/16, Stodůlky, 158 00  Praha 5, zapsanou v spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce číslo 17043 (dále jen „Správce“), mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení.

 

Kontaktní údaje Správce 

Tenis Praha, z.s.

Suchý vršek 2109/26

158 00 Praha 5 – Stodůlky


+420 777 848 220

Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků.

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou účastníci nebo zájemci o kurzy, kroužky, tábory a další akce a v případě dětí i jejich zákonní zástupci (dále jen „Zákazník“ nebo „Subjekt údajů“).

Kategorie osobních údajů 

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IP adresa, fotografie.
 • Kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 • Další údaje - třída dítěte, škola dítěte, město, cookies, dosažené sportovní výsledky.
 • Citlivé osobní údaje – údaje o zdravotním omezení a zdravotním stavu pro účely účasti na kurzu, kroužku, jiné akci a/nebo příměstském táboře.

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud:

 1. Zpracování je nezbytné pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, za účelem odpovědi na vznesený dotaz, pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
  Jedná se zejména o tyto účely:
 2. oOdeslání zájmu či přihlášky na kurz, kroužek, tábor či jinou aktivitu.
 3. oZájem o pracovní pozici u Správce.
 4. oProcesy spojené s identifikací Zákazníka.
 5. oKomunikace se Zákazníkem.
 6. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
  Jedná se zejména o tyto účely:
 7. oPlnění zákonných daňových a účetních povinností.
 8. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 9. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, krom případů stanovených platnou legislativou.
  Jedná se zejména o tyto účely:
 10. oVymáhání pohledávek za Zákazníkem a ostatní zákaznické spory.
 11. oVyhodnocování platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek.
 12. oZpracování cookies pro analytické účely a fungování webových stránek.
 13. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel.
  Jedná se zejména o tyto účely:
 14. oZasílání obchodních sdělení s nabídkami kurzů, kroužků, táborů či jiných akcí a volnočasových aktivit pro děti i dospělé. Správce může zasílat i nabídku jiných subjektů spřízněných se Správcem. Jmenovitě jde o nabídku subjektů:
 • Tenis Praha, z.s., IČ: 270 426 77, se sídlem Suchý vršek 21, 158 00 Praha 5 (dále jen „Tenis Praha, z.s.“)
 1. oPořízení a zveřejnění fotografií z kurzů, kroužků, táborů či jiných akcí.
 2. oZpracování cookies pro marketingové účely (retargeting).

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu správce, nebo dle uděleného souhlasu.

 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů v souladu s oprávněným zájmem Správce doba tří (3) let od okamžiku vzniku právního důvodu pro zpracování osobních údajů.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy nebo zadání poptávky doba trvání smluvního vztahu a tří (3) let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání poptávky.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, Správce omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně zlikviduje.

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů příslušnému správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností Správce.

Způsob zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému Správce, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

Osobní údaje budou zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či podobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce Správce.

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, zde však v minimálním rozsahu, které nemá pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal. Automatizované zpracování údajů je použito např. za účelem zjištění nároku zákazníka na slevu apod.

Správce zavedl taková opatření, aby osobní údaje Zákazníků byly vždy maximálně chráněny před zneužitím či ztrátou.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli 

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel hostingových služeb
 • Facebook
 • Distributorské společnosti – Česká pošta, PPL apod.
 • Poskytovatel interního informačního systému
 • Poskytovatelé platebních brán
 • Školy
 • Účetní firma
 • Banky
 • Poskytovatelé služeb (pokud pro poskytování našich služeb využíváme externí dodavatele)
 • Poskytovatelé přepravy (v případě poskytování dopravy na pobytové akce)
 • Poskytovatelé ubytování (hotel či jiný poskytovatel ubytovacích služeb)
 • Pojišťovny (pokud naše služby zahrnují sjednání pojištění)
 • Státní a právní orgány provádějící šetření nehody či jiné události, pokud by nastal takový případ
 • Státní a správní orgány pro účely ochrany životně důležitých zájmů Zákazníka
 • Zdravotnická zařízení, lékaři, záchranáři a obdobné osoby poskytující Zákazníkovi ošetření a/nebo záchranu zdraví či života
 • právní zástupci Správce pro účely vymáhání dlužných pohledávek a/nebo ochrany práv Správce v případě porušení smlouvy ze strany Zákazníka a/nebo obrany Správce proti nárokům vzneseným Zákazníkem
 • Subjekty zabývající se a/nebo pověřené vymáháním dlužných pohledávek
 • Státní a správní orgány na jejich žádost v souvislosti s výkonem jejich působnosti
 • Tenis Praha z.s. pro účely marketingových nabídek na základě souhlasu Zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zpracovateli jsou subjekty se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

Práva subjektů údajů 

Subjekt údajů je informován o svém právu:

 • Požadovat od Správce přístup k osobním údajům;
 • Na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování,
 • Na přenositelnost údajů za podmínek stanovených Nařízením;
 • Na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí vč. profilování.

Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí takové zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat Správce o vysvětlení;
 • Požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Nestanoví-li Nařízení, Zákon či ostatní platná legislativa týkající se ochrany osobních údajů jinak, Správce, či jím pověřená osoba, na žádost Subjektu údajů odstraní neprodleně závadný stav v souladu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů a výkonu práv Subjektu údajů nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 777 848 220 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

 

Aktuality

Nová sezóna - nové tenisové boty
https://sanasport.cz/detske/

Celý článek...
 

Video - podání
Video - práce nohou

Další zajímavá videa a informace můžete najít na www.protenis.cz